Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. 1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Koala HR Solutions’a (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3)     Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)     Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6)     6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7)     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8)     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

  1. 2. Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

30 Ağustos Zafer Mah. İbrahim Ünal Cad. No: 9/c C Blok Da 5 Nilüfer Bursa/Türkiye

 

hr@koalahrsolutions.com

 

hr@koalahrsolutions.com

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  1. 3.  Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası /: 

Diğer Ülke Vatandaşları için  Pasaport  Numarası veya Kimlik Numarası:

Tebligata    Esas    Yerleşim:

Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

Cep Telefonu:

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

E-postaAdresi:

Şirketimizle İlişkiniz:                Müşteri                                        İş Ortağı                                   Çalışan                                          Diğer

  1. 4. Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda belirtmenizi rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Yanıtın 3’üncü bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 3’üncü bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. Yanıtın 3’üncü bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Çerez Aydınlatma Metni